Visse hændelser kræver en brandvagt som f.eks. ved funktionsfejl eller  reparation på brandteknisk installationer. Dette kan medføre, at brandsprinklere ikke fungerer korrekt, at en brandalarm ikke fungerer, at vandet lukkes for reparationer, øget risiko for brand på grund af kemisk opbevaring, brandfarligt materiale eller giftigt affald, der ville gøre det til en situation, der kan være meget farlig, hvis den ikke opdages i tide.

En brandvagt overvåger brandsikkerheden ved særlige arrangementer, f.eks. ved udstillinger, festivaler, arrangementer i forsamlingslokaler, teaterforestillinger, arrangementer i det fri og lignende, udførelse af varmt arbejde eller fejl på brandteknisk installationer er ABA (automatiske brandalarmeringsanlæg), sprinkleranlæg, trappesprinkleranlæg, varslingsanlæg og brandventilationsanlæg. Brandvæsnet beslutning skal ske ud fra et sagligt skøn i hvert enkelt tilfælde. Skønnet skal tage udgangspunkt i en konkret vurdering af forholdene ved det enkelte arrangement eller af karakteren af tilbagevendende arrangementer.

Frakoblinger skal godkendes forud af beredskabsmyndigheden i den pågældende kommune.

I tilfælde af anlægsudkoblinger, frakoblinger, afbrydelser af alarmoverføringen til brandvæsenets vagtcentral skal anlægsejeren, efter nærmere aftale med beredskabsmyndigheden i den pågældende kommune, etablere et skærpet tilsyn i virksomheden/institutionen. Beredskabsmyndigheden i den pågældende kommune, kan ved myndigheds krævede automatiske brandsikringsanlæg, stille krav om, at der på anlægsejerens regning, etableres en runderende brandvagt. En brandvagt er en af beredskabsmyndigheden godkendt person med evt. direkte kontakt til alarm-/vagtcentralen.

Med Skærpet opsyn menes: En runderende brandvagt holder et skærpet opsyn med det frakoblede område mindst en gang pr. time.

Med Runderende brandvagt menes: Brandvagtens eneste opgave er at rundere i frakoblede område(r).

Ved udførelse af varmt arbejde gælder der særlige regler, og personalet skal være ekstra agtpågivende.

Varmt arbejde defineres som tagdækning, svejsning, skærebrænding, vinkelslibning, lodning, tørring, opvarmning, ukrudtsbrænding og andet varmt arbejde med varmeudviklende værktøjer i forbindelse med maskinmontage, om- og tilbygninger, moderniseringer, vedligeholdelsesarbejder, reparationsarbejder mv.

Der er tale om håndværkerarbejde i forbindelse med tagdækning, svejsning, skærebrænding, vinkelslibning, lodning, slaglodning, tørring, opvarmning, ukrudtsafbrænding (tættere end tre meter fra bygning, der ikke er opført af beton eller mursten) samt andet varmt arbejde med varmeudviklende værktøjer i forbindelse med maskinmontage, om- og tilbygninger, moderniseringer, vedligeholdelsesarbejder m.v

Brandvagtens opgave er at:

  • rengøre arbejdsstedet for papir, savsmuld, spildt olie o.lign.
  • flytte brandfarligt materiale og andet inventar min. 10m væk fra arbejdsstedet. Er dette ikke muligt, skal afdækning foretages.
  • beskytte inventar og bygningsdele fx ved brug af gnistfang el. lign., således at dette ikke kan blive antændt.
  • tætne og beskytte evt. revner og huller, fx ved rørgennemføringer o.lign.
  • klargøre og opstille slukningsudstyret ved arbejdsstedet, som fx slangevindere og/eller egnet håndslukningsmateriel som foreskrevet i de brandtekniske vejledninger.
  • sørge for, at man kan slå brandalarm i nærheden af arbejdsstedet – uden at blive forsinket af de fysiske omgivelser.
  • holde opsyn med arbejdsstedet i hele arbejdsperioden samt mindst en time efter at arbejdet er gjort færdigt.
  • hjælper med evakuering af bygningsbeboerne og sikrer, at de bringes til et sikkert område.